O nama

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa.

U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Varaždinske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec djeluje na teritoriju gradova Ivanca i Lepoglave i općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec, te samostalno i kao dio Hrvatskog Crvenog križa pomaže tijelima javne vlasti na području humanitarnog djelovanja.

Ciljevi djelovanja: 

 • Ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama,
 • Doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, 
 • Poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana

Područje djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Ivanec su socijalne djelatnosti.

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec provodi slijedeće javne ovlasti:

 • Izvršava obveze RH kao potpisnice Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u dijelu poslova koji su mu povjereni
 • Organizira i vodi Službu traženja
 • Traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć 
 • Pokreće, organizira i provodi ili sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe
 • Osposobljava građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju, na radu, prometnim, velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, vodi evidenciju i izdaje odgovarajuća uvjerenja
 • Osposobljava kandidate za vozače i vozače iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi i tome vodi evidenciju
 • Provodi osposobljavanje za pružanje prve pomoći na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu
 • Organizira i provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Popularizira dobrovoljno darivanje krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju, te im dodjeljuje potvrde i priznanja
 • Ustrojava, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća i katastrofa
 • Obavlja i druge javne ovlasti propisane Zakonom i Statutom

Osim javnih ovlasti obavlja i slijedeće djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima:

 • Radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih građana, a naročito djece i mladeži; sudjeluje u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti
 • Provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba
 • Organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe
 • Organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana
 • Organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih
 • Obavlja i druge djelatnosti sukladno Zakonu i Statutu

GDCK Ivanec surađuje s tijelima vlasti gradova Ivanca i Lepoglave i općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, obrane, civilne zaštite i dr. u svojstvu povlaštenog partnera.

Tijela GDCK Ivanec

Skupština – od 27 članova

Predsjednik GDCK Ivanec : g. Zlatko Barbir

Dva potpredsjednika: Stjepan Cerjan i Jasenka Friščić

Odbor GDCK Ivanec od 7 članova:

1. Zlatko Barbir
2. Stjepan Cerjan
3. Jasenka Friščić
4. Ljiljana Vuglač
5. Damir Majhen
6. Vjekoslav Žirovec
7. Stjepan Kukec

Nadzorni Odbor GDCK Ivanec od 3 člana :

1. Brankica Lipovec
2. Čedomir Bračko
3. Martin Bunić

v.d. ravnateljice GDCK Ivanec: Sanja Pajtak

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK – PETAK
07:00 – 15:00

 

RAD SA STRANKAMA

PONEDJELJAK – SRIJEDA – PETAK
08:00 – 13:00

 

PAUZA

10:30 – 11:00

Vizija

Život dostojan čovjeka.

Misija

Djelujući u skladu s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ potiče dobrovoljnost i solidarnost, štiti dostojanstvo,  život i zdravlje te bez diskriminacije pomaže čovjeku u potrebi.

Temeljna načela djelovanja Hrvatskog Crvenog križa

HUMANOST – međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan  mir među svim narodima.

NEPRISTRANOST – pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.

NEUTRALNOST – da bi očuvao povjerenje svih, Pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

NEOVISNOST – pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

DOBROVOLJNOST – Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

JEDINSTVO – U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.

UNIVERZALNOST – Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednaki položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X