Socijalni program

Čl.6.st.1.Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 – na snazi od 1.1.2020.)

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju:

 1. Ustanove socijalne skrbi (na našem području djelovanja: CZSS Ivanec, Đure Arnolda 11, Ivanec)
 2. Jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) – na našem području djelovanja: gradovi: Ivanec i Lepoglava i općine: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec)
 3. Udruge (npr. Crveni križ Ivanec)
 4. Vjerske zajednice (npr. Župni Caritas)
 5. Druge pravne osobe, obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom, posebnim zakonima i provedbenim propisima

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Statutu GDCK Ivanec, GDCK Ivanec obavlja slijedeće javne ovlasti i djelatnosti:

 • traži prima i raspoređuje humanitarnu pomoć međunarodnih organizacija i drugih donatora
 • pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti; osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe
 • sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja i epidemija u zemlji i svijetu
 • organizira službu za njegu i pomoć bolesnih i nemoćnih u kući, osposobljava djelatnike za rad u službi te obučava građane i članove obitelji za njegu bolesnika
 • provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba te osoba s posebnim potrebama putem mobilnih timova i ostalih vidova pomoći u lokalnim zajednicama
 • organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana
 • druge aktivnosti iz socijalnog programa

Socijalni programGDCK Ivanec obuhvaća:

 • djelatnosti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, uvjete prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, korisnike i vrstu humanitarne pomoći
 • socijalne usluge koje može pružati GDCK Ivanec i postupak za njihovo ostvarivanje
 • ostale socijalne djelatnosti (GDCK Ivanec kao posrednik u doniranju hrane i ostale djelatnosti

1. Program prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći (Sukladno Rješenju Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti od 02.05.2016. odobreno je GDCK Ivanec stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; te pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći)

Temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 102/15), Statuta GDCK Ivanec i Programa rada GDCK Ivanec na području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći odobrenog od strane Ureda državne uprave u Varaždinu, GDCK Ivanec kontinuirano prikuplja i pruža humanitarnu pomoć.
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec stalni je sakupljač humanitarne pomoći kojem je Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti izdao Rješenje koji se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (od 02. svibnja 2016.) na temelju javne ovlasti propisane Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.
Sukladno trogodišnjem Programu rada GDCK Ivanec stalno prikuplja i pruža humanitarnu pomoć u svrhu osiguravanja zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane i odjeće, stanovanja, uvjeta školovanja, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba, te ublažavanja ili sprečavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti.
Korisnici su socijalno-osjetljive skupine, te žrtve katastrofa, velikih nesreća i kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, te ostali korisnici sukladno Socijalnom programu GDCK Ivanec.

2. Program prikupljanja donirane hrane – sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane (NN 119/15) (Rješenjem Ministarstva zdravlja od 22.01.2016. GDCK Ivanec kao subjektu u poslovanju s hranom odobrena je registracija i upis objekta Skladište donirane hrane Crvenog križa Ivanec u Upisnik registriranih subjekata i objekata kojeg vodi Ministarstvo zdravlja. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede od 18.veljače 2016.g. GDCK Ivanec sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/15) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (NN 119/15) upisan je u Registar posrednika)

GDCK Ivanec kao registrirani posrednik u doniranju hrane nastaviti će sa stvaranjem uvjeta za primanje hrane od donatora odnosno građana, hrane oduzete u prekršajnim postupcima ili hrane od drugog posrednika. GDCK Ivanec o tome će voditi evidenciju, tj. bazu podataka krajnjih primatelja sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načina doniranja hrane NN 119/15.
GDCK Ivanec sukladno navedenom Pravilniku u mogućnosti je primati donacije hrane koja nije prikladna za prodaju zbog nedostatak u kvaliteti, pakiranju, označivanju, masi ili drugih sličnih razloga, a koji ne mogu utjecati na sigurnost hrane.
Donirana hrane može se donirati krajnjem primatelju koji je osoba u potrebi, koja je socijalno-ugrožena osoba i/ili osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama i osobi koja donatoru odnosno posredniku učini vjerojatnim da se nalazu u potrebi. Doniranje hrane primatelju koji je osoba u potrebi pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama obuhvaća davanje hrane u slučaju elementarne nepogode u smislu Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Ciljevi: 

 • unaprijediti izvaninstitucionalni oblik skrbi za osobe u potrebi, kroz materijalnu pomoć  najugroženijim kategorijama građana, uz maksimalno uključivanje volontera
 • održavati i unaprjeđivati računalnu bazu podataka osoba u potrebi
 • pružiti humanitarnu pomoć te ublažiti patnju socijalno ugroženih osoba
 • unaprijediti suradnju među različitim partnerima koji se bave socijalno ugroženim osobama

Aktivnosti:

 • evidencija korisnika socijalnog programa
 • praćenje promjena u statusu korisnika (razgovori, posjete)
 • davanje informacija o pravima
 • usmjeravanje prema drugim partnerima (CZSS, jedinice lokalne samouprave, pravne i fizičke osobe)
 • prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (materijalna dobra: odjeća, obuća, igračke, invalidska pomagala, prehrambeno–higijenski paketi uoči Božića i Uskrsa , financijska pomoć) i posredovanje u razmjeni namještaja, štednjaka…
 • rad s partnerima (CZSS, zdravstvene ustanove, JLS) u cilju identifikacije najugroženijih građana, usklađivanja mogućnosti i potreba
 • rad s volonterima u cilju pružanja dobrosusjedske pomoći
 • rad s donatorima:  identifikacija i evidencija potencijalnih i stvarnih donatora, kontakti s donatorima
 • pokretanje, organiziranje i provođenje sabirnih i drugih akcija solidarnosti i pomaganja korisnicima
  1. akcija „Solidarnost na djelu“ ( četvrtak u tjednu 8.-15. listopada)
  2. „Tjedan solidarnosti HCK“ (8.-15. prosinca)
  3. kasice HCK

Ciljana populacija: sve dobne skupine

Socijalni program GDCK Ivanec

Izmjene Socijalnog programa GDCK Ivanec – od 05.01.2022.

Odluka – Uvjet prihoda za ostvarivanje prava iz Socijalnog programa GDCK Ivanec

Socijalni program ostvaruje se sukladno ostvarenim financijskim sredstvima iz proračuna jedinica lokalne samouprave na području djelovanja GDCK Ivanec: Ivanec, Lepoglava, Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec (čl.30.Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, NN 71/10), ovisno o trenutnim projektima koji su u tijeku (npr. FEAD), iznosu prikupljene članarine od članova Crvenog križa koja se u cijelosti usmjerava u Socijalni program, kao i uspjehu humanitarnih akcija koje se provode u svrhu pomoći korisnicima Socijalnog programa (npr. humanitarna akcija Solidarnost na djelu) i donacijama (npr. donacija Vlade RH u vidu robe oduzete u carinskim prekršajnim postupcima, ili donacije pravnih ili fizičkih osoba).Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X