Prva pomoć za radnike – Zaštita na radu

JAVNO OVLAŠTENJE OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI NA RADU

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, NN 71/10, čl. 8. javno ovlaštenje Hrvatskog Crvenog križa jest: provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu

Osposobljavanje se provodi sukladno Nastavnom planu i programu: (NN 59/1998) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_04_59_716.html  prilagođenog preporučenim europskim i međunarodnim smjernicama za prvu pomoć – programom izrađenim od strane liječnika, vanjskih suradnika GDCK Ivanec, stoga su svi postupci prve pomoći utemeljeni na znanstvenim spoznajama i opisuju trenutno najbolje poznate tehnike i postupke koji jamče učinkovitu pomoć.

Nastavni plan – prva pomoć – Zaštita na radu

Odluka o visini naknade za tečaj pp zaštita na radu

Za održavanje razine znanja i vještina potrebna je i učestala obnova znanja. Za obnovu znanja kontaktirajte GDCK Ivanec.

Prijava djelatnika za tečaj prve pomoći u slučaju ozljede na radu - poduzeće  OSOBNI PODACI ZA DJELATNIKA/E:

  Ime i prezime
  Datum rođenja
  Mjesto, općina i država rođenja
  Adresa prebivališta / boravišta
  Naziv mjesta zaposlenja
  Kratki opis radnog mjesta

  Plaćanje tečaja obavlja:

  Prijava djelatnika za tečaj prve pomoći u slučaju ozljede na radu - individualna   OSOBNI PODACI ZA DJELATNIKA/E:   Plaćanje tečaja obavlja:

   Pravni temelj

   Zakon o zaštiti na radu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html (izvadak):

   Obveze poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći (čl.56.)

   (1) Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći.

   (2) Na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do 20 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći.

   (3) Poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti dostupni, označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja.

   (4) Ministar nadležan za zdravlje, uz suglasnost ministra, pravilnikom propisuje postupke pružanja prve pomoći, sredstva, vrstu i količinu sanitetskog materijala koja mora biti osigurana na mjestu rada te način i rokove osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći.

   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1819.html

   Članak 14.

   U članku 56. stavku 2. brojka: »20« zamjenjuje se s brojkom: »50«, a riječi: »i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći« se brišu.

   Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

   »(3) Broj osposobljenih i imenovanih radnika za pružanje prve pomoći mora odgovarati broju lokacija poslodavca, smjenskom radu te drugim organizacijskim okolnostima kod poslodavca.

   (4) Poslodavac je radnicima osposobljenim za pružanje prve pomoći dužan uručiti pisanu odluku o imenovanju za pružanje prve pomoći te obavijestiti sve ostale radnike o radnicima koji su osposobljeni i imenovani za pružanje prve pomoći.«.

   Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.   Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

   X